Niet gevonden wat je zocht? Check of je opleidingsnaam is veranderd in Leerbanenmarkt. Bekijk het overzicht!

Privacy en disclaimer

Hoewel de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) deze website met
zorg heeft opgebouwd en ingericht en met zorg zal onderhouden, staat SBB er niet voor in dat
deze website zonder gebreken of fouten zal functioneren. Ook kan SBB er niet voor instaan, dat
de website en de daarvoor gebruikte hardware en software vrij zijn van virussen of andere
ongewenste inhoud of eigenschappen.

SBB kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de juistheid en volledigheid van gegevens
die door of namens bedrijven of andere derden aan deze website worden toegevoegd. SBB
behoudt zich het recht voor om inhoud die onjuist is dan wel in strijd met de goede smaak en
zeden zonder opgaaf van redenen te verwijderen van de website. Evenmin kan SBB verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Uw bezoek en gebruik van deze website en de resultaten daarvan zijn derhalve geheel voor uw eigen risico. SBB accepteert daarbij dan ook uit generlei hoofde aansprakelijkheid, ook niet voor
directe, indirecte of andere schade die u of een ander onverhoopt op enigerlei wijze zou lijden als
gevolg van of in verband met het bezoeken en/of gebruiken van deze website of als gevolg van of
in verband met het niet kunnen bezoeken of het niet kunnen gebruiken van deze website of als
gevolg van of in verband met het gebruiken of niet kunnen gebruiken van het op deze website
aanwezige materiaal.

Deze site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van SBB
liggen. SBB is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.
SBB geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de
inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of
bronnen.

Leerbanenmarkt.nl

De doelstelling van Leerbanenmarkt is om toekomstige bbl werknemers in het mbo te ondersteunen bij het vinden van een geschikte leerbaan. De informatie die door middel van deze site kan worden opgevraagd, mag louter en alleen worden gebruikt in het kader van deze doelstelling. Het is derhalve niet toegestaan om deze gegevens voor commerciële en andere doeleinden, het een en ander in de ruimste zin des woords, aan te wenden.

Privacy statement

SBB gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. SBB verwerkt
persoonsgegevens in overeenstemming met wetgeving op het gebied van persoonsgegevens,
zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon, zoals naam,
adres en woonplaats. Verwerken van persoonsgegevens zijn alle handelingen die een
organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.
SBB verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor uitvoeren van wettelijke taken, de hiermee verbandhoudende diensten en diensten
  voortvloeiende uit overeenkomsten
 • Om contact op te kunnen nemen en te kunnen reageren op telefonische vragen/vragen
  via het contactformulier
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en andere informatie over SBB en/of diensten van
  SBB
 • Het doen van (arbeidsmarkt)onderzoek
 • Voor het versturen van stage/ leerbaan contactverzoeken indien de student hiervoor
  toestemming heeft gegeven
 • Voor het versturen van stage/ leerbaan matchvoorstellen, indien de student hiervoor
  toestemming heeft gegeven
 • Voor het versturen van een bevestigingsmail naar de student indien de student het
  contactformulier heeft ingevuld waar van uit een mail wordt verzonden naar een
  leerbedrijf

Bij het doen van een melding bij het Meldpunt stagetekorten en Meldpunt Stagediscriminatie via
Leerbanenmarkt.nl gaat u expliciet akkoord met het verwerken van persoonsgegevens door SBB. SBB gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om en verwerkt ze alleen om toekomstige bbl werknemers een leerbaan te vinden of om met leerbedrijven een gesprek aan te gaan over vermeende stagediscriminatie. Indien nodig neemt SBB hierover ook contact op met de onderwijsinstelling. Daarnaast gebruikt SBB de melding om het stagetekort en - discriminatie in Nederland te monitoren.  Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen voor zover u SBB daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan bijvoorbeeld blijken uit dat u per e-mail of contactformulier een vraag aan SBB stelt.
De site maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme informatie over
het gebruik van deze site. Door op 'Accepteren' te klikken geeft u aan dat u dat weet en
accepteert. Een cookie is een klein bestandje, dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hiermee kan SBB nietpersoonsgebonden informatie verzamelen en dit gebruiken om de dienstverlening op deze
website te verbeteren.

Deze Disclaimer en Privacy Statement kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden
gepubliceerd op de website van SBB. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de
verwerking van uw persoonsgegevens of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van
uw persoonsgegevens, neem dan contact op met SBB.

Cookie info, verder invullen redactie